Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Cesty za opevněním

Fotogalerie

  REKONSTRUKCE WC A UMýVáRNY
Sociální zařízení patřili v objektech TO ke ?pičkově vybaveným zařízením, nechyběl ani mokrý záchod.

  VýROBA VYBAVENí

  STUDNA NA KS - 46
Ve dnech 6. ? 7. srpna 2005 se povedlo vyčerpat kopanou studnu a? na původní hloubku 17 metrů.

  SRAZ MUZEí "MLADKOV 2006"
Pořadatel: Sdu?ení muzeí Náchod prostřednictvím KVH Vrch Adam, ForteG, KVH V Záti?í. Termím: 29.-30.4.2006 Místo: terén - Mladkov, České Petrovice - úsek K 31-53b večerní sezení - Mladkov sál OÚ Ubytování: dle počtu turistická ubytovna Mladkov (přímo v místě sezení) cca 43 míst dal?í turistická chata na Adamu cca 26 míst dal?í dle potřeby nutno zajistit Stravování: večer přímo v místě dle stálého jídelního lístku(počet účastníků budu avizovat personálu) druhý den mo?nost objednání snídaně V terénu vlastní zásoby. Doprava do výchozího místa autobusem. Úhrada - model Stachl. Program bude bohatý. Je v úmyslu nav?tívit uzavřené objekty K 31,32,35,36,37,38,46. Na večer prosím zájemce o prezentaci(téma, čas, potřebnou techniku a pod.) Na téma program bych chtěl uvést, ?e si vyhrazuji některá opatření, je? nebudu specifikovat a v některých případech ani komentovat. Chtěl bych po?ádat v?echny kolegy o jistý druh disciplíny a hlavně pochopení pro některé po?adavky. Není to v ?ádném případě, resp. nebude to na újmu věci. Prosím o pokud mo?no urychlené přihlá?ky se specifikací po?adavku nebo potřeby dle vý?e uvedeného, příp.dal?ích. Nerad bych pro?íval pocity Pavla Holzknechta před loňským srazem. Nejzaz?í termín přihlá?ek 15.3.2006. Upozornění! 1) V přihlá?ce Jméno, Příjmení, číslo osobního dokladu (OP, příp. pas) 2) Nepřihlá?ení se v ?ádném případě nezúčastní akcí druhého dne! Kontakt: Pavel Minář tel. 465614909 mob. 603177364 mail Rozhledna@seznam.cz Pavel Minář K-S 37

  VAL NA OBRANU REPUBLIKY
Tato kniha dává zájemcům o vojenskou historii do rukou v kostce zpracovanou celou základní historii čs. opevnění (typologie lehkého a tě?kého opevnění i tvrzí, výzbroj, lafetace, optika, pancéřové prvky, spojení, překá?kový systém, jednotky?). Dal?í, značně detailní informace pak mezinárodní autorský kolektiv zaměřuje na konkrétní prostor Králicka (východní část Pardubického kraje), které představovalo v roce 1938 nejsilněji opevněnou hranici Republiky československé a jeden z nejsilněji opevněných prostorů tehdej?í Evropy.

  OKOLNí ZAJíMAVOSTI
Album věnované zajímavostem nedaleko pěchotního srubu KS-46.

  PRůBěH REKONSTRUKCE čTYřVýFUKU
Po více jak pěta?edesáti letech se dočkaly čtyřvýfuky původní podoby

  FOTOGALERIE INTERIéRU OBJEKTU
v?echno co uvnitř uvidíte je právě zde

  FOTOGRAFIE EXTERIéRU OBJEKTU
takhle se kralická ?estačtyřicítka měnila během pěti let

© Pavel Rozehnal, 2005